دکتر مجازی - علوم پايه

هنس کریستین گرم: زیست شناسی که به طبقه بندی باکتری‌ها کمک کرد

هنس کریستین گرم: زیست شناسی که به طبقه بندی باکتری‌ها کمک کرد

آناتومی و عملکرد پریکارد، کیسه پوشاننده‌ی قلب

آناتومی و عملکرد پریکارد، کیسه پوشاننده‌ی قلب