دکتر مجازی - بیوتکنولوژی

اولین قلب مصنوعی از بافت انسانی به کمک پرینتر سه بعدی ساخته شد

اولین قلب مصنوعی از بافت انسانی به کمک پرینتر سه بعدی ساخته شد

تنظیم عملکرد سیستم ایمنی توسط اپتوژنتیک: قدرتمندتر ساختن ایمنی ضد توموری

تنظیم عملکرد سیستم ایمنی توسط اپتوژنتیک: قدرتمندتر ساختن ایمنی ضد توموری