دکتر مجازی - بیوتکنولوژی

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

هدف گیری سلولی کم هزینه، سریع و کارآمد

هدف گیری سلولی کم هزینه، سریع و کارآمد

نوزادان حاصل ویرایش ژنی زودتر می‌میرند!

نوزادان حاصل ویرایش ژنی زودتر می‌میرند!