تکنیک FISH

تکنیک FISH

تکنیک‌هایی که پیش‌تر به آن‌ها پرداختیم، وابسته به هیبریداسیون مولکول‌های DNA و یا RNA خالص‌شده‌ای هستند که در ژل آگارز قرار دارند. در تکینک FISH…