دکتر مجازی - بیوتکنولوژی

نوزادان حاصل ویرایش ژنی زودتر می‌میرند!

نوزادان حاصل ویرایش ژنی زودتر می‌میرند!

نحوه تعیین تمایز یا حفظ چندتوانه بودن سلول

نحوه تعیین تمایز یا حفظ چندتوانه بودن سلول

تلاش محققین برای ساخت اولین نوزادی که ویرایش ژنی شده است

تلاش محققین برای ساخت اولین نوزادی که ویرایش ژنی شده است