دکتر مجازی - تکنولوژی

اسکن چهار بعدی (۴D) خمیازه‌ی جنین را نشان می‌دهد

اسکن چهار بعدی (۴D) خمیازه‌ی جنین را نشان می‌دهد

هوش مصنوعی به جای انسان می‌تواند حرف بزند

هوش مصنوعی به جای انسان می‌تواند حرف بزند

کلیه‌ مصنوعی قابل کاشت درحال تحقق می باشد

کلیه‌ مصنوعی قابل کاشت درحال تحقق می باشد