دکتر مجازی - بیوشیمی

آپوپتوز چیست؛ فرآیندهای متابولیکی سلول های در حال مرگ چگونه است؟

آپوپتوز چیست؛ فرآیندهای متابولیکی سلول های در حال مرگ چگونه است؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش چالش گلوکز (GCT) چگونه انجام می شود؟

آزمایش چالش گلوکز (GCT) چگونه انجام می شود؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین ادرار، آزمایشی برای تشخیص سطح بسیار کمی از پروتئین خون (آلبومین) در ادرار است. آزمایش میکروآلبومین برای تشخیص علائم اولیه آسیب کلیه در افرادی که در معرض ابتلا به بیماری کلیوی هستند، استفاده می شود.