دکتر مجازی - بیوشیمی

مهلک ترین سم جهان کدام است؟ این ۵ ماده کشنده را بشناسید

مهلک ترین سم جهان کدام است؟ این ۵ ماده کشنده را بشناسید

هدف‌گذاری هورمون قلب برای کنترل فشار خون

هدف‌گذاری هورمون قلب برای کنترل فشار خون

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند