دکتر مجازی - بیوشیمی

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند

جانوران و گیاهان از باکتری ها ژن قرض می‌گیرند!

جانوران و گیاهان از باکتری ها ژن قرض می‌گیرند!

تکنیک هایی برای افزایش سطح اسید چرب امگا ۳ در مغز

تکنیک هایی برای افزایش سطح اسید چرب امگا ۳ در مغز