دکتر مجازی - بیوشیمی

هدف‌گذاری هورمون قلب برای کنترل فشار خون

هدف‌گذاری هورمون قلب برای کنترل فشار خون

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند

دانشمندان با استفاده از متابولیسم مصنوعی موفق به تولید ماده شدند

جانوران و گیاهان از باکتری ها ژن قرض می‌گیرند!

جانوران و گیاهان از باکتری ها ژن قرض می‌گیرند!