دکتر مجازی - شهرزاد واقف

کولکتومی یا عمل برداشتن روده بزرگ چیست و چگونه انجام میشود؟

کولکتومی، یک روش جراحی برای برداشتن کامل یا بخشی از کولون است. کولون، جزئی از روده بزرگ است که در انتهای دستگاه گوارش قرار دارد. کولکتومی براي درمان يا جلوگيري از بروز برخی بيماريهای روده بزرگ ضروري است.