دکتر مجازی - صبا قلی پور

نقش عواطف در زندگی انسان چیست؟

احساسات می توانند نقش مهمی در نحوه تفکر و رفتار ما داشته باشند. عواطف روزانه‌مان می‌توانند ما را وادار به انجام کاری کنند و در تصمیمات کوچک و بزرگ زندگیمان تأثیر بگذارد. برای درک واقعی احساسات ، درک سه مولفه…