دکتر مجازی - صبا قلی پور

آیا ریاضی پسرها بهتر از دخترها است؟

Colleen Ganley استادیار روان‌شناسی به این سوال پاسخ می‌دهد. اگرچه سوال درباره‌ی تفاوت جنسیت در ریاضی ساده به نظر می‌آید، اما پاسخ آن به این سادگی نیست. به‌هر حال فقط تفاوت‌هایی جزئی در این بین وجود دارد. این تفاوت‌ها به…

برخورد ستاره نوترونی: شاهدی دیگر برای نظریه ی گرانش انیشتین

بدون توجه به این که چه تعداد آزمایش درباره‌ی نظریه‌ی گرانش انیشتین انجام داده‌ایم، می توان گفت که این نظریه نقض نمی شود. برخورد ستاره‌ها نشان می‌دهد که نظریه‌ی او باز هم درست است. نظریه‌ی نسبیت عام چهار بعد را…