دکتر مجازی - جراحی

اولین جراحی داخل رحمی برای درمان مهره‌ ی شکافدار

اولین جراحی داخل رحمی برای درمان مهره‌ ی شکافدار

آیا افزایش زمان حضور در فضای مجازی بر پزشکان جوان اثرات منفی دارد؟

آیا افزایش زمان حضور در فضای مجازی بر پزشکان جوان اثرات منفی دارد؟