دکتر مجازی - فاطمه عالی نژاد

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین(HIT) یکی از عوارض هپارین است. دو نوع ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین داریم.  HIT نوع اول در دو روز اول بعد از قرار گرفتن در معرض هپارین، ظاهر می شود. با ادامه درمان با هپارین، تعداد پلاکت…