دکتر مجازی - فاطمه عالی نژاد

سندرم کارتاژنر چیست و پاتوفیزیولوژی آن چگونه است

سندرم کارتاژنر اختلالی نادر و ژنتیکی در مژه ها است که به صورت اتوزوم غالب به ارث می رسد و دربردارنده تریاد (سه تایی) situs inversus ، سینوزیت مزمن و برونشکتازی است. مشکل اصلی در سندرم کارتاژنر، نقص در حرکت…