دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۸۸) : هان، می‌تنر و شکافت هسته‌ای اورانیوم

دستاوردهای عظیم (۸۸) : هان، می‌تنر و شکافت هسته‌ای اورانیوم

دستاوردهای عظیم (۲۹): درمان ورم با استفاده از گل انگشتانه توسط ویلیام ویترینگ

دستاوردهای عظیم (۲۹): درمان ورم با استفاده از گل انگشتانه توسط ویلیام ویترینگ

دستاوردهای عظیم (۹۱) : استخراج و تولید انسولین برای درمان دیابت

دستاوردهای عظیم (۹۱) : استخراج و تولید انسولین برای درمان دیابت