دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۷۲): تولید اولین رده سلول‌ های بنیادی چندتوان القاشده

دستاوردهای عظیم (۷۲): تولید اولین رده سلول‌ های بنیادی چندتوان القاشده

دستاوردهای عظیم (۵۵): کلایو مک‌کی؛ محدودیت کالری طول عمر را افزایش می‌دهد

دستاوردهای عظیم (۵۵): کلایو مک‌کی؛ محدودیت کالری طول عمر را افزایش می‌دهد

دستاوردهای عظیم (۹۱) : استخراج و تولید انسولین برای درمان دیابت

دستاوردهای عظیم (۹۱) : استخراج و تولید انسولین برای درمان دیابت