دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۸۲): شبیه‌سازی گوسفند دالی توسط انستیتو روزلین

دستاوردهای عظیم (۸۲): شبیه‌سازی گوسفند دالی توسط انستیتو روزلین

دستاوردهای عظیم (۷۰): کشف انرژی تاریک و انبساط شتاب‌دار جهان

دستاوردهای عظیم (۷۰): کشف انرژی تاریک و انبساط شتاب‌دار جهان

دستاوردهای عظیم (۹۰): قانون هابل و انبساط جهان

دستاوردهای عظیم (۹۰): قانون هابل و انبساط جهان