دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم(۵۱): قانون سوم ترمودینامیک و صفر مطلق

دستاوردهای عظیم(۵۱): قانون سوم ترمودینامیک و صفر مطلق

دستاوردهای عظیم (۷۰): کشف انرژی تاریک و انبساط شتاب‌دار جهان

دستاوردهای عظیم (۷۰): کشف انرژی تاریک و انبساط شتاب‌دار جهان

دستاوردهای عظیم (۶۳): لئونارد هایفلیک و محدودیت تقسیم سلولی

دستاوردهای عظیم (۶۳): لئونارد هایفلیک و محدودیت تقسیم سلولی