دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۳۰): قانون شارل درباره گاز ایده‌آل

دستاوردهای عظیم (۳۰): قانون شارل درباره گاز ایده‌آل

دستاوردهای عظیم (۸۲): شبیه‌سازی گوسفند دالی توسط انستیتو روزلین

دستاوردهای عظیم (۸۲): شبیه‌سازی گوسفند دالی توسط انستیتو روزلین