دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۲۴): کشف گرمای نهان توسط جوزف بلک

دستاوردهای عظیم (۲۴): کشف گرمای نهان توسط جوزف بلک

دستاوردهای عظیم (۱۳): کشف اتمسفر ونوس

دستاوردهای عظیم (۱۳): کشف اتمسفر ونوس

دستاوردهای عظیم (۷۹): اثبات گمانه پوانکاره توسط گریگوری پرلمان

دستاوردهای عظیم (۷۹): اثبات گمانه پوانکاره توسط گریگوری پرلمان