دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۸۹): چگونه کار به معادله شرودینگر کشید

دستاوردهای عظیم (۸۹): چگونه کار به معادله شرودینگر کشید

دستاوردهای عظیم (۲۵): آزمایش بادبادک بنجامین فرانکلین

دستاوردهای عظیم (۲۵): آزمایش بادبادک بنجامین فرانکلین

دستاوردهای عظیم (۷۹): اثبات گمانه پوانکاره توسط گریگوری پرلمان

دستاوردهای عظیم (۷۹): اثبات گمانه پوانکاره توسط گریگوری پرلمان

دستاوردهای عظیم (۷): تولید خودبخودی

شاید اگر امروز به فردی غیرآکادمیک بگویید که مگس‌ها از گوشت گندیده به وجود می‌آیند، نگاهی از روی تعجب و ترحم به شما بیندازد اما باید بدانید که این تفکر برای قرن‌ها مورد پذیرش بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ بوده است!