دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۲۸): تئوری سلول

دستاوردهای عظیم (۲۸): تئوری سلول

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۶۴): به دنبال GPS مغز با جان اوکیف

دستاوردهای عظیم (۶۴): به دنبال GPS مغز با جان اوکیف

دستاوردهای عظیم (۶۵): تپ‌اختر دوتایی، شاهدی مبنی بر وجود موج‌‌های جاذبه

کشف اولین تپ‌اختر دوتایی فواید‌علمی زیادی را به‌دنبال داشت.مهم‌ترین آن‌ها این بود که جزو اولین شواهد‌آزمایشی درجهت اعتباربخشی به تئوری‌ نسبیت‌ محسوب می‌شدند

دستاوردهای عظیم (۶۴): به دنبال GPS مغز با جان اوکیف

در سال 1971، جان اوکیف، که قبلا در دانشگاه مک‌گیل بود ولی در حال حاضر در دانشگاه کالج لندن فعالیت می‌کند، اولین اجزای GPS مغز را در هیپوکامپ موش کشف کرد. هیپوکامپ منطقه‌ای در مغز است که در حافظه نقش اساسی…