دکتر مجازی - روایت مغز

چگونه نوزادان رویدادهای غیرمنتظره را به دانش خود تبدیل می‌کنند

چگونه نوزادان رویدادهای غیرمنتظره را به دانش خود تبدیل می‌کنند

روایت مغز: درمان با الکتروشوک

روایت مغز: درمان با الکتروشوک