دکتر مجازی - روایت مغز

چگونه قشر شنوایی مغز قادر به تشخیص یک صدا در میان انبوهی از صداهاست؟

چگونه قشر شنوایی مغز قادر به تشخیص یک صدا در میان انبوهی از صداهاست؟

نگهبانان مغز در شب فعال میشوند!

نگهبانان مغز در شب فعال میشوند!

چگونه نوزادان رویدادهای غیرمنتظره را به دانش خود تبدیل می‌کنند

چگونه نوزادان رویدادهای غیرمنتظره را به دانش خود تبدیل می‌کنند