دکتر مجازی - اوتیت مدیای چرکی مزمن

عفونت گوش (گوش میانی)

عفونت گوش (اوتیت مدیای حاد) بیشتر اوقات عفونتی باکتریال یا ویروسی است که گوش میانی را، فضای پر از هوای پشت پرده‌ی گوش که حاوی استخوان‌های کوچک آن است، تحت تأثیر قرار می‌دهد.