دکتر مجازی - بقا

رنگ تیره دایناسورها برای استتار در جنگل مناسب بوده

فسیل‌های کوچکی که از اوایل دوران کره‌کاتوس به جا مانده رنگ اصلی دایناسورها را آشکار کرده است. دایناسور ۱۲۰ میلیون ساله‌ی Psittacosarurus، رنگی تیره در پشت و رنگی روشن در زیر شکم داشته و دارای خال‌ها و نوارهایی بر روی…