دکتر مجازی - تاثیر معدل برای دستیاری

تاثیر سوابق تحصیلی در نتیجه آزمون دستیاری برای دوره جاری لحاظ نخواهد شد

اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت: دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در اطلاعیه اعلام کرد که موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در نتیجه آزمون دستیاری برای دوره جاری لحاظ نخواهد شد. متن اطلاعیه: اعمال تاثیر…