دکتر مجازی - تطابق چشم در تاریکی

دید در تاریکی

زمانی که وارد سالن سینما می شوید، مسئول سالن سعی می کند شما را با نور چراغ قوه هدایت کند چون شما در آن لحظه تنها چیزی که می بینید تاریکیست. مدتی که گذشت به این شرایط عادت می کنید…