دکتر مجازی - تفاوت های جنسی

محققین ۶۵۰۰ ژنی را که در مردان و زنان متفاوت بیان می‌شوند، شناسایی کردند

مردان و زنان تقاوت‌هی آشکار و پنهانی نسبت به هم دارند– به عنوان مثال شیوع بعضی بیماری‌ها و یا واکنش به بعضی داروها در این دو جنس متفاوت است. چرا این تفاوت‌ها به وجود می‌آیند؟ محققین سازمان وایزمن هزاران ژن…