دکتر مجازی - رفتار های بد

تغییری باشید که می‌خواهید!

ما گاهی در تمام عمر خود، تلاش می‌کنیم دیگران را تغییر دهیم، کسانی که اغلب، از نظر ما مشکلات اساسی دارند. برای مثال خودخواهند، متکبرند، ضعیف‌اند، سرد برخود می‌کنند، آویزانمان می‌شوند! و … . این درحالیست که وقتی این مطالب…