دکتر مجازی - زانو درد

سندرم درد پاتلوفمورال

نگاه کلی سندرم درد پاتلوفمورال، دردی در جلوی زانو و اطراف کشکک زانو می‌باشد. نام دیگر این بیماری زانوی دونده می‌باشد و بیشتر در افرادی ایجاد می‌شود که سر و کار آنان با دویدن و پریدن است. درد زانو هنگام…