انتشار این مقاله


انتقال مواد

هر زمان که هورمونی ترشح می‌شود، هر زمان که نوروترنسمیتری به سیناپس برای انتقال پیام از نورونی به نورون دیگر وارد می‌شود، سلول باید فرآیند اگزوسیتوز را انجام دهد. این پروسه مسئول انتقال مواد سلولی از طریق وزیکول لیپیدی به سطح غشای سلول و سپس ترشح آن‌ها از طریق همجوشی غشاهاست. دانستن تمام مراحل این […]

هر زمان که هورمونی ترشح می‌شود، هر زمان که نوروترنسمیتری به سیناپس برای انتقال پیام از نورونی به نورون دیگر وارد می‌شود، سلول باید فرآیند اگزوسیتوز را انجام دهد. این پروسه مسئول انتقال مواد سلولی از طریق وزیکول لیپیدی به سطح غشای سلول و سپس ترشح آن‌ها از طریق همجوشی غشاهاست.

دانستن تمام مراحل این پروسه برای برای بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژی، مانند ترشح هورمون‌ها، نوروترنسمیترها و پاسخ‌های ایمنی لازم است. اگزوسیتوز شامل همکاری چند نوع پروتئین به نام SNARE هاست، هم v-SNARE که روی وزیکول و هم t-SNARE که که روی غشای هدف قرار دارند. برخورد این دو با هم به وزیکول اجازه می‌دهد که به غشا جوش خورده و مواد داخل وزیکول را تخلیه کند.

بسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در سلول مخمر صورت گرفته و در این سلول‌ SNAREها به هم متصل می‌شوند و مجموعه SNARE را می‌سازند. اما قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، یکی از t-SNAREها، به شکلی که به آن autoinhibitory conformation تبدیل شده و یک دری بسته تشکیل می‌دهد که باعث تشکیل دیگر مجموعه SNAREها می‌شوند. این سد برای تسریع روند ترشح صورت می‌گیرد.

محققین پس از بررسی هشت زیرواحد از پروتئین‌های اگزوسیتوز عامل این پروسه را تشخیص دادند: .Sec3 زمانی که محققین Sec3 را با سینتاکسین مخلوط کردند، و سپس دیگر t-SNAREها را به آن متصل کردند که این عمل باعث تسریع روند همجوشی شد. آن‌ها همچنین فهمیدند که Sec3 با استفاده از یک سیستم لیپیدی باعث تسریع این روند می‌شود.

با بررسی ساختار کریستال‌های مجموعه محققین دریافتند که Sec3 می‌تواند باعث آزادسازی یکی از آلفا-هلیکس‌های t-SNARE شده و آن را باز می‌کند.

محققین همچنین Sec3های جهش‌یافته‌ای ساختند که با وارد کردن آن‌ها به مخمر سلول دیگر نتوانست فرآیند اگزوسیتوز را به خوبی انجام بدهد. محققین دریافتند که یکی از قسمت‌های Sec3 مسئول جوش خوردن به غشاست و دیگری در بستن آن نقش دارد. Secهای جهش یافته یکدیگر را دفع می‌کنند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید