دکتر مجازی - گلنوش آذرسینا

پلی‌دیپسی یا پرنوشی چیست و چه عللی دارد؟

پلی‌دیپسی نام پزشکی برای احساس تشنگی شدید است. در این صورت، بدن برای جایگزینی مایعات از دست رفته نیاز مداوم به آب دارد. پلی‌دیپسی می‌تواند توسط فرآیندهای فیزیکی ایجاد شود که طی آن مایعات زیادی از دست داده شود همینطور…