دکتر مجازی - رضا مجیدآذر

تراکئوستومی چیست: نحوه عمل، عوارض و مراقبت از تراکئوستومی در منزل

تراکئوستومی چیست؟ تراکئوستومی یک مداخله پزشکی، دائمی یا موقتی، است که شامل ایجاد یک حفره در گردن بمنظور قرار دادن لوله‌ای درون مجرای هوای فرد می‌باشد. این لوله از خلال برشی در گردن در پایین‌تر از طناب‌های صوتی، وارد می‌شود.…