دکتر مجازی - فرینوش مرادی

رضایت از بازسازی پستان و پرداخت هزینه‌های آن

هزینه بازسازی پستان بیمه باید هزینه‌های بازسازی پستان را پوشش دهد، چه همزمان با ماستکتومی و لامپکتومی، چه اگر کمی بعد از آن‌ و چه چند سال بعد انجام شود، که شامل تمام اقداماتی است که برای بازسازی پستان در…

پروتز و بازسازی پستان

پروتز یک جایگزیزین برای بازسازی در صورتی که احساس می‌کنید بازسازی برای شما مناسب نیست ، اما هنوز هم تمایل دارید که چیزی پستان مانند روی سینه‌هایتان قرار بگیرد تا فضای خالی پستان را احساس نکنید.، به کمک پروتز می‌توانید…