دکتر مجازی - دکتر سعید دستگیری

ژن، میم، تیم

سیر زیست شناختی تکامل در نهایت منجر به افزایش خزانه واحد‌های زیستی در جمعیت می‌گردد. این واحد‌های زیستی به نام "ژن" شناخته می‌شوند.