دکتر مجازی - استراتوسفر

مسافران هوایی در خطر ابر های پرتوزا!

مسافران هوایی در خطر ابر های پرتوزا! تحقیقات جدید شواهدی بر پرتوزایی راز الود ابر های پرتوزا لایه استراتوسفر کشف کرده اند که مسافران هواپیماهایی را که در این لایه پرواز میکنند را به شدت در معرض اشعه های یونیزان…