دکتر مجازی - انواع کم خونی

آنمی

کمبود هموگلبین در خون را آنمی یا کم‌خونی می‌نامند که می‌تواند به دلیل کم‌بود گلبولهای قرمز خون یا کم‌بود هموگلبین موجود در آن‌ها باشد.