دکتر مجازی - بیماری اتوایمیون

بیماری مرتبط با ایمونوگلوبولین IgG4

معرفی این بیماری بیماری مرتبط با ایمنوگلوبولین IgG4 تحت عنوان IgG4-RD یک واکنش التهابی فیبروتیک است که قدرت درگیری ارگان‌های مختلف را دارد؛ تظاهرات شایع شامل موارد زیر است: پانکراتیت اتوایمیون تیپ ١ ( AIP1) کلانژیت اسکلروتیک (اغلب همراه پانکراتیت…