دکتر مجازی - تومور مهاجم

روش تشخیصی جدید تومورهای مهاجم را شناسایی می‌کند

محققان انستیتو Karolinska سوئر یک روش جدید و ارزان ایجاد کرده‌اند که می‌تواند تومورهای بسیار هتروژن را که تمایل به تهاجم زیادی داشته و نیاز به درمان تهاجمی‌تری دارند، شناسایی کند. این تکنیک در نشریه علمی Nature Communications منتشر شده‌است.…