دکتر مجازی - صفر مطلق

ابرشاره؛ صعود به قلۀ ۲۵

گروهی بین المللی از فیزیک‌دانان موفق شده‌اند قلمرو خواص ابرشاره‌ای را تا سرحد دمای اتاق، ولو در شرایط آزمایشگاه، گسترش دهند. این پدیده تا کنون فقط در دماهای شدیداً پایین (Cryogenic) ثبت شده بود.