دکتر مجازی - فارماکوژنومیک

یافتن شواهد بیشتری مبنی بر ارتباط پارکینسون با باکتری های روده

محققان شواهدی جدید یافته اند که می تواند دلیلی بر این موضوع باشد که بیماری پارکینسون می تواند نتیجه ی فعالیت نوعی از باکتری که در روده انسان زندگی می کند، باشد. چنین یافته هایی نه تنها کمک می کند…