دکتر مجازی - فرایند آدیاباتیک

دستاوردهای عظیم (۴۸): چرخه کارنو، ایده آل ترین ماشین گرمایی

چرخه کارنو در موتورهای حرارتی، دنباله‌های ایده آل چرخشی حاصل از تغییرات فشار و دمای یک مایع، مانند گاز مورد استفاده در یک موتور، در اوایل قرن نوزدهم توسط مهندسی فرانسوی به نام سعدی کارنو طراحی شده است. این چرخه…