دکتر مجازی - پروتئین گیاهی

گرسنگی اذیتتان میکند؟ پروتئین گیاهی شاید شما را بیشتر از گوشت سیر نگهدارد!

مطالعه ای جدید اظهار دارد خوردن پروتئین گیاهی در مقایسه با پروتئین حیوانی شاید کمک کند بیشتر احساس سیری کنید و کمک کند تا در وعده غذایی بعدی کمتر بخورید. در این تحقیق، ۴۳ مرد جوان در دانمارک هر دو…