دکتر مجازی - کلوئید

کِلوئید

کلوئید‌ها (Keloids)، توده‌های خوشم‌خیم، مسطح و سخت در سطح پوست هستند و زمانی بروز پیدا می‌کنند که بافت ترمیم شده‌ی یک زخم، رشد اضافی داشته باشد.