دکتر مجازی - first born kids

چرا فرزندان اول خانواده بیشتر عینکی می‌شوند؟

حضور بچه‌ی جدید در خانواده و گرفتن جایگاه شما، به اندازه کافی آزاردهنده می‌باشد؛ اما بی عدالتی، زمانی است که خواهر یا برادر کوچک شما، همچنان با مزه و بدون عینک بوده و شما مجبور هستید که از عینک استفاده…