دکتر مجازی - Prostate Cancer

ژن BRCA

عملکرد طبیعی ژن BRCA1 پروتئینی را کد می‌کند که به عنوان سرکوب‌کننده‌ی تومور (tumor suppressor) نقش دارد. پروتئین‌های سرکوب‌کننده‌ی تومور رشد بی از حد و تکثیر سریع و خارج‌ از کنترل سلول‌ها را مهار می‌کنند. پروتئین BRCA1 در تعمیر آسیب‌های DNA…