دکتر مجازی - rapid eye movement sleep

چرا خواب انواع مختلفی دارد؟

برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد، خواب تنها یک وضعیت از عدم فعالیت و هوشیاری نیست؛ مرحله‌ی مختلف دارد که آن‌را به دو دسته تقسیم می‌کنند. این دو نوع خواب عبارت‌اند از : NREM: نوع بسیار آرامش‌بخش که با روند…