دکتر مجازی - Seizures

ارتباط بین میگرن با دیگر مشکلات سلامتی

محققین هنوز نتوانسته‌اند نشان بدهند که میگرن می‌تواند دلیل یک مشکل یا حالت سلامتی دیگر باشد اما توانسته‌اند ارتباط بین تعدادی از آن‌ها را نشان دهند. این ارتباط زمانی قوی‌تر می‌شود که میگرن همراه اورا باشد؛ نشانه‌هایی که قبل از…