انتشار این مقاله


راست دست یا چپ دست؛ چرا؟

شروع انتخاب در رحم مادر تا به امروز، فرض بر این بود که تفاوت در فعالیت ژن در نیمکره راست و چپ مغز مسئول راست دست یا چپ دست بودن یک فرد می‌باشد. یعنی اولویت اصلی برای حرکت دست چپ یا راست تکامل در رحم مادر از هفته هشتم حاملگی است. از هفته سیزدهم بارداری، […]

شروع انتخاب در رحم مادر

تا به امروز، فرض بر این بود که تفاوت در فعالیت ژن در نیمکره راست و چپ مغز مسئول راست دست یا چپ دست بودن یک فرد می‌باشد. یعنی اولویت اصلی برای حرکت دست چپ یا راست تکامل در رحم مادر از هفته هشتم حاملگی است. از هفته سیزدهم بارداری، کودکان متولد نشده انگست شست دست راست یا چپ خود را می‌مکند.

حرکات دست و بازو از طریق قشر حرکتی در مغز آغاز می شود. مغز یک سیگنال را به ستون فقرات می‌فرستد، که به یک فرمان حرکتی ترجمه می‌شود. با این حال قشر حرکتی در ابتدا به نخاع متصل نیست و همچنین جوانه‌های دست قبل از ایجاد ارتباط بین نخاع و قشر حرکتی شکل می‌گیرند؛ بنابراین محققان تصور می‌کنند که علت این انتخاب باید در نخاع باشد نه در مغز.

تاثیر عوامل زیست محیطی

محققان بیان ژن در نخاع را در طول هفته‌های هشتم تا دوازدهم بارداری تجزیه و تحلیل کردند که در نتیجه ان مشخص شد تفاوت‌های راست و چپ مشخص شده در نخاع در هفته هشتم، دقیقا در همان قطعات نخاعی که حرکات دست و پا را کنترل می‌کنند مشاهده می‌شود. مطالعه دیگری نشان داده‌است که در کودکان متولد نشده حرکات نامتقارن دست‌ها همزمان با مشاهده این تغییرات در نخاع اغاز می‌شوند.

علاوه بر این، محققان پیش بینی کردند که علت فعالیت نامتقارن ژن، عوامل اپی‌ژنتیک می‌باشند که منعکس کننده تأثیرات زیست محیطی هستند. برای مثال، تغییرات وابسته به آنزیمی که گروه متیل را به DNA متصل می‌کند و بیان ژن را به حداقل می‌رساند؛ از آنجا که تحت تاثیر عوامل محیطی فعالیت این انزیم در دو سمت ستون فقرات متفاوت است، میزان بیان ژن نیز در دو طرف متفاوت خواهد بود.

فاطمه مجاب


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید