دکتر مجازی - فیزیک

مسئله سه جسم چیست و چرا حل آن این‌قدر دشوار است؟

مسئله سه جسم چیست و چرا حل آن این‌قدر دشوار است؟

با اسرار جدید پرتوهای مافوق قوی کیهان آشنا شوید

با اسرار جدید پرتوهای مافوق قوی کیهان آشنا شوید

اندازه گیری و واقعیت در فیزیک کوانتوم؛ اعداد در چنگال حقیقت طبیعت

اندازه گیری و واقعیت در فیزیک کوانتوم؛ اعداد در چنگال حقیقت طبیعت