دکتر مجازی - تأثير جنسيت جنين بر مادر

سيستم ايمنى مادر تحت تأثير جنسيت جنين است!

آيا جنسيت نوزاد، مى تواند بر سيستم ايمنى مادر تأثير بگذارد؟ مطالعه اى جديد، ارتباط بین جنس جنین و پاسخ ایمنی مادر به بیماری را مورد بررسی قرار می دهد.  مطالعات جديد، نشان مى دهد كه باردار بودن به يك نوزاد…