دکتر مجازی - سپیده بویاقچی

سيستم ايمنى مادر تحت تأثير جنسيت جنين است!

آيا جنسيت نوزاد، مى تواند بر سيستم ايمنى مادر تأثير بگذارد؟ مطالعه اى جديد، ارتباط بین جنس جنین و پاسخ ایمنی مادر به بیماری را مورد بررسی قرار می دهد.  مطالعات جديد، نشان مى دهد كه باردار بودن به يك نوزاد…