دکتر مجازی - داروینیسم

رد داروینیسم

داروین: اگر اثبات شود که ارگان پیچیده‌ای بدون اصلاحات متعدد، پیاپی و جزئی بوجود آمده باشد، مسلما تئوری من منتفی است.

داروینیسم اجتماعی چیست؟

رشد و گسترش داروینیسم اجتماعی بیش از تحقیقات داروین مدیون تلاشهای هربرت اسپنسر  Herbert Spencer است. او یک فیلسوف انگلیسی، بیولوژیست، دیرینه شناس، جامعه شناس و چهره شاخص تئوری های سیاسی بود که سالها قبل از داروین به برخی مفاهیم…