دکتر مجازی - قاعدگی نامنظم

حمل اجسام سنگین مرتبط با کاهش باروری در زنان!

تحقیقی جدید اظهار دارد حمل کردن بار سنگین میتواند صدماتی بر باروری یک زن داشته باشد. در این تحقیق، که شامل زنان تحت درمان باروری بود، حمل کردن یا جابجا کردن اشیای سنگین موقع کاربا کاهش علائم بیولوژیکی باروری همراه…