دکتر مجازی - ماده مخدر

آمار خودکشی با هروئین!

ماده ای مخدر بنام هروئین در خودکشی بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش چشم گیری داشته است. به طوری که ۱۹ % از خود کشی ها در آمریکا مربوط به اوور دوز با هروئین است. فنتانیل(Fyntanil)، که نام خیابانی…