دکتر مجازی - هیستون

بعد‌ از‌ لقاح چه‌ اتفاقی‌ در‌ هسته‌ی سلول می‌افتد؟

یک تیم از دانشمندان در Helmholtz Zentrum مونیخ، تغییرات فوری محیط DNA را پس از اتصال تخمک و اسپرم نشان دادند. نتایج نشان می‌دهد که چرا همه‌ی سلول‌های سوماتیک می‌توانند از سلول‌های جنینی ایجاد شوند. این مطالعه در مجله‌ی “ژن…