دکتر مجازی - واکسن

آیا واکسن بر روی ویروس جدید موثر است؟ تاثیر واکسن بر روی ویروس جدید چیست؟

همزمان با افزایش نگرانی در مورد ویروس کرونا که سریع تر از قبل در حال انتشار است آزمایشگاه ها در سراسر جهان در حال رقابت هستند تا بیولوژی این ویروس ها را بردارند. دانشمندان میخواهند بدانند که چرا انواع ویروس…