دکتر مجازی - ویسکی

بیان میزان خلوص الکل

اگر شما تا به حال الکل خورده باشید یا اینکه نخوره باشید! احتمالا به این نکته توجه‌تان جلب شده است که چرا بر روی اطلاعاتی که بر روی بسته‌بندی آن نوشته شده است دو مقدار به عنوان خلوص نوشته شده…