دکتر مجازی - فاطمه درستی

سازش با بازگشت سرطان پستان

بازگشت سرطان می‌تواند برای شما و افراد نزدیک زندگیتان ، ویران کننده باشد. روند درمانی دشوار خواهد بود و تمام احساساتی که در اولین تشخیص روی داده بود، می‌تواند دوباره زنده شود

سازش با عوارض جانبی روانی و اجتماعی درمان سرطان پستان

مقتضیات درمان ممکن است بر روابط شخصی شما نیز تأثیر بگذارد یا مدیریت فعالیت‌ها و مسئولیت‌های معمول شما را دشوار کند. خوشبختانه این‌ها چالش‌هایی است که مجبور نیستید به تنهایی با آن‌ها روبرو شوید.