دکتر مجازی - کشف DNA

آیا علم ژنتیک قادر به پاسخگویی در برابر تمامی سوالات هستی می‌باشد؟

هنوز بسیاری از دانشمندان معتقدند که ژن پایه و اساس هستی می باشد و استدلالشان مبنی بر اینست که موجودات زنده همگی تحت کنترل عوامل ژنتیکی مخصوصا ژن های به ارث رسیده از والدینشان هستند.